PRIVACY POLICY

Vyplněním objednávky, registrací zákaznického účtu nebo přihlášením se k odběru obchodních sdělení (newsletteru) umožňujete Markétě Márové, podnikající fyzické osobě, ANTIPEARLE S.R.O., IČ: 19888074, SE SÍDLEM PRŮCHOVA 1012/60, 150 00, PRAHA 5 - KOŠÍŘE, (“Správce”) využívat Vaše osobní údaje.

Tato stránka má za úkol Vás v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů („GDPR“), seznámit Vás s tím, jaké informace o Vás shromažďujeme, z jakého důvodu a jakým způsobem Vaše osobní údaje využíváme, jaká jsou Vaše práva ohledně námi shromažďovaných osobních údajů a jakým způsobem je u nás můžete uplatnit v souladu s GDPR.

V jakém rozsahu shromažďujeme osobní údaje?

Osobní údaje shromažďujeme pouze v nezbytné míře a pouze pro účely, které jsou popsány níže. Shromažďujeme o Vás pouze informace, které nám sami poskytnete v rámci jednání o uzavření smlouvy, při registraci zákaznického účtu, případně též při přihlášení k odběru newsletteru. Jedná se následující osobní údaje:

  1. identifikační údaje (jméno, příjmení, fakturační adresa, doručovací adresa pokud se liší);

  2. kontaktní údaje (telefonní číslo, emailová adresa, fax);

Za jakým účelem Vaše osobní údaje shromažďujeme?

V souladu s čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR shromažďujeme Vaše osobní údaje, abychom mohli vyřídit Vaši objednávku čili za účelem splnění smlouvy.

Po splnění smlouvy pak v souladu s čl. čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR shromažďujeme Vaše osobní údaje z důvodu splnění právní povinnosti, která se na Správce vztahuje, a to po dobu 5 let. V tomto případě shromažďujeme Vaše osobní údaje kvůli zákonné povinnosti archivovat daňové doklady.  

Mimo plnění smlouvy shromažďujeme Vaše osobní údaje také v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR, jelikož jde o zpracování nezbytné pro účely oprávněných zájmů správce. V tomto případě jde pouze o zpracování osobních údaje pro účely přímého marketingu (posílání emailových newsletterů), které lze považovat za zpracování prováděné z důvodu oprávněného zájmu.

Na základě souhlasu dle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR pak shromažďujeme Vaše osobní údaje pouze v případě, kdy nejste naším zákazníkem, nicméně Vaše emailová adresa je přihlášena k odebírání našeho newsletteru. Tento souhlas můžete kdykoliv odvolat způsobem uvedeným níže.

Kdo má přístup k Vašim osobním údajům?

Vaše osobní údaje jsou zpracovávány pouze Správcem a jeho zaměstnanci. Mimo nich mají k Vašim osobním údajům na základě smluv o zpracování osobních údajů uzavřených v souladu s GDPR přístup také tito příjemci osobních údajů:

  1. zásilkové služby

  2. marketingová agentura

  3. účetní

  4. provozovatel e-shopu

  5. poskytovatelé právních služeb a jiné osoby, které poskytují Správci služby v souvislosti s plněním smluvních nebo zákonných povinností.

Vaše osobní údaje jsou zpracovány vždy v souladu s GDPR i příslušnými národními předpisy. Žádné z Vašich osobních údajů nepředáváme třetím stranám za účelem jejich dalšího zpracování, ani je žádným způsobem nepředáváme do zahraničí.

Vaše osobní údaje mohou být na základě žádosti poskytnuty orgánům veřejné moci, které na základě zákona disponují pravomocí od nás osobní údaje požadovat.

Jaká jsou Vaše práva v souvislosti s GDPR?

Právo na informace

Kdykoliv máte právo získat od nás potvrzení, zda osobní údaje, které se Vás týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud je tomu tak, máte právo získat přístup k těmto osobním údajům. Dále máte právo získat informace nad rámec těch, které jsou uvedeny v těchto Zásadách ochrany osobních údajů, případně ve Všeobecných obchodních podmínkách. Jedná se zejména o původ Vašich osobních údajů, jejich příjemcích nebo dobu, po kterou Vaše informace uchováváme.

Právo odvolat souhlas

Souhlas se zpracováním osobních údajů, který jste nám dříve udělili, je možno kdykoliv bez udání důvodu odvolat, ať už prostřednictvím emailové adresy info@antipearle.com, nebo také písemnou formou zaslanou na naši adresu uvedenou výše.

Právo vznést námitky

Zpracováváme-li Vaše osobní údaje na základě čl. 6 odst. 1 písm. e) GDPR, tedy z důvodu našeho oprávněného zájmu (např. v případě přímého marketingu, profilování atd.), máte právo vznést proti takovému zpracování námitky. Budou-li se námitky týkat zpracování pro účely přímého marketingu, nebudeme nadále Vaše osobní údaje zpracovávat. V ostatních případech nebudeme Vaše osobní údaje nadále zpracovávat, pokud neprokážeme závažné oprávněné důvody pro opačný postup. Na Vaši žádost omezíme zpracování osobních údajů až do doby, dokud nebude ověřeno, zda nepřevažují naše oprávněné důvody pro zpracování osobních údajů.

Právo na opravu, omezení zpracování nebo výmaz

Jsou-li Vaše osobní údaje, kterými disponujeme, nepřesné, můžete se na nás kdykoliv obrátit s žádostí o jejich opravu či doplnění, ať už prostřednictvím emailové adresy info@antipearle.com, nebo také písemnou formou zaslanou na naši adresu uvedenou výše. Až do ověření správnosti můžete též požadovat omezení zpracování těchto údajů.

Pokud zjistíte, že Vaše osobní údaje zpracováváme:

  1. ačkoliv již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny (viz výše);

  2. přestože byl odvolán Váš souhlas s jejich zpracováním;

  3. protiprávně.

máte právo od nás požadovat, abychom bez zbytečného odkladu vymazali zpracované osobní údaje nebo omezili jejich zpracování. Stejné právo máte také pokud vznesete námitku (viz výše) a neexistují-li zároveň na naší straně žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování Vašich osobních údajů.

Právo na poskytnutí údajů

Na Vaši žádost Vám poskytneme opis námi zpracovávaných Vašich osobních údajů, a to v běžně používaném a strojově čitelném formátu. Pokud o to požádáte, poskytneme tyto údaje také jinému správci.

Právo podat stížnost

Děláme vše proto, abychom plnili všechny uložené právní povinnosti v souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů. Pokud byste však přesto měli pocit, že některé z povinností neplníme řádně, obraťte se na nás prostřednictvím emailové adresy info@antipearle.com. Případně se můžete samozřejmě obrátit také na Úřad pro ochranu osobních údajů, ať už na adrese sídla úřadu: Pplk. Sochora 27, Praha 7, PSČ 170 00, nebo na emailu posta@uoou.cz. Podrobné informace o úřadu i o právech a povinnostech souvisejících se zpracováním osobních údajů naleznete též na webových stránkách www.uoou.cz.